PRACA WYKONANA
PRZEZ UCZNIA JOSHUA SZPILARSKIEGO
NA LEKCJĘ RELIGII